Archiwum kategorii: Przetargi

Przetarg – malowanie klatek schodowych

                                                                            Gliwice, dnia 01.09.2021r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” w Gliwicach, ul. Bojkowska 22, 44-100 Gliwice
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na:
Malowanie klatek schodowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy
ul.  Jasnej i ul. Gwarków w Gliwicach

Planowany termin realizacji: styczeń 2022 r – październik 2023

 Warunkiem przystąpienia do przetargu i złożenia oferty jest otrzymanie od Zamawiającego szczegółowego zakresu rzeczowego przetargu oraz warunków uczestnictwa które określa „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, którą można od 08 września 2021rodebrać osobiście w siedzibie Spółdzielni w Gliwicach przy ulicy Bojkowskiej 22, w dni robocze w godzinach 9.00 – 13.00, jak również może zostać przesłana na adres mailowy oferenta, po przesłaniu na adres spoldzielnia@smgwarkow.pl dowodu wpłaty i wniosku o przesłanie dokumentów.

Nr rachunku 54 1750 0012 0000 0000 4087 9781, na który należy dokonać przelewu.

Kwota za każdą SIWZ wynosi 100,00zł + VAT.

Termin składania ofert:do 30 września 2021r do godz.1200w siedzibie Spółdzielni.
Liczy się data i godzina dostarczenia do Spółdzielni.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000,00zł ( pięć tysięcy złotych 00/100)
Dane kontaktowe: tel. 032/2310709, e-mail: spoldzielnia@smgwarkow.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Ogłoszenie ukazało się w Nowinach Gliwickich.

NOWY SKŁAD KOMISJI PRZETARGOWEJ

INFORMACJA

Zarząd SM „Gwarków” w Gliwicach informuje, że zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej od 21.12.2020r. uległ zmianie skład Komisji Przetargowej SM „Gwarków”, do której powołani zostali:

1) Krzysztof Barton – Przewodniczący Komisji
2)
Marzanna Skiba – Sekretarz Komisji
3)
Piotr Zawadzki – Członek Komisji

PRZETARG

OGŁOSZENIE – PRZETARG