Członkowie

2022 rok

Informacja po Walnym Zgromadzeniu

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2022 rok

 

2021 rok

WALNE ZGROMADZENIE 2021r. -INFORMACJA

2020 rok

 

2019 rok

INFORMACJA PO WALNYM ZGROMADZENIU

PROTOKÓŁ z WZ z 06.06.2018r.

PROTOKÓŁ NWZ 19.07.2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 r.

BILANS 2018r

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM GWARKÓW za 2018r

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SM Gwarków za 2018

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2018

LIST POLUSTRACYJNY

PEŁNOMOCNICTWO-wzór

UCHWAŁA -PRZYJĘCIE WNIOSKÓW POLUSTRACYJNYCH (1)

UCHWAŁA -ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO(2)

UCHWAŁA -ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU (3)

UCHWAŁA -ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ(4)

UCHWAŁA -UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PREZESOWI A. KOSZMIDER(5)

UCHWAŁA -UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PREZESOWI L.MATERNEMU(6)

UCHWAŁA -UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PREZESOWI A. JAWNIAK-DROZD(7)

UCHWAŁA -OKREŚLENIA NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ(8)

UCHWAŁA -PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ(9)

UCHWAŁA -UCHWALENIE ZMIAN DO STATUTU(10)

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE 06.06.2018r.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Z 08.06.2017 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017

PROJEKT STATUTU NA WALNE ZGROMADZENIE 06.06.2018

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE 08.06.2017r.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Z 09.06.2016 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2016

 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

INFORMACJA NA TEMAT WERYFIKACJI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZAKRES OBOWIĄZKÓW FIRMY SPRZĄTAJĄCEJ

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ