Informacje

Historia i lokalizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „G – JL”. SM „Gwarków” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 sierpnia 2008 roku.

Swoim zasięgiem obejmuje budynki usytuowane przy ul. Gwarków i Jasnej. W 8 budynkach o 278 lokalach mieszkalnych o ogólnej powierzchni całkowitej 18 701,25 m2. Spółdzielnia dysponuje 8 lokalami użytkowymi o ogólnej powierzchni 787,34 m2 i 50 garażami o ogólnej powierzchni 910,24m2 oraz 3 stanowiskami garażowymi przy ul. Bojkowskiej 20 o powierzchni 99,03 m2

Przedmiot działaności

 

 • Budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych.
 • Budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
 • Budowanie lub nabywanie domków jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów, budowanie oraz nabywanie budynków lub lokali w budynkach stanowiących współwłasność spółdzielni w celu ich sprzedaży a także wynajmowanie lub sprzedaż znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
 • Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej na rzecz swoich członków i ich rodzin.
 • Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.
 • Zarządzanie lub administrowanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub właścicielami tej nieruchomości.
 • Prowadzenie wykonawstwa własnego.
 • Prowadzenie działalności handlowej, usługowej, społeczno-wychowawczej i oświatowej oraz innych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z realizacją celu określonego w ust. 1.
 • Nabywanie terenów potrzebnych na jej własność lub użytkowanie wieczyste oraz zbywanie terenów zbędnych, a także wydzierżawianie części gospodarczych terenów.
 • Podejmowanie w interesie członków innych działań zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych a w szczególności uczestniczenie w wolnym obrocie nieruchomościami na rynku krajowym.
 • Wynajmowanie lokali mieszkalnych , użytkowych oraz innych pomieszczeń, garaży i miejsc postojowych a także urządzeń i terenów na podstawie umów cywilnych.
 • Dokonywanie zamian lokali mieszkalnych pomiędzy członkami spółdzielni na rzecz których ustanowiono prawo do lokalu mieszkalnego a osobami zajmującymi lokal, pozostający we władaniu innej osoby.