Miesięczne archiwum: sierpień 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa GWARKÓW ul. Bojkowska 22 w Gliwicach
2) 
celem przetwarzania jest realizacja zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzeciąna podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz na podstawie:
– ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
– ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,
– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
– Kodeksu postępowania cywilnego,
– Statutu Spółdzielni

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione oraz podmioty, które wskażą prawnie uzasadnione interesy
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń
6) posiada Pani/Pan
prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego